ПРОГРАМА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ  ПРАЗНИЦИ И МАНИФЕСТАЦИИ

2022 ГОДИНА

Со Програмата  за  одбележување  празници и манифестации во 2022 година на подрачјето на општина Охрид ќе се одбележат следните празници и манифестации:

Големина на фонт