Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), член 34 од Статутот на општина Охрид  (Сл. Гласник 8/07 и 1/08) и член 5 од Одлуката за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги бр. 08-623/5 од 29.01.2021 година, донесена од страна на Советот на општина Охрид, градоначалникот на Општина Охрид Константин Георгиески, ги донесе следните решенија:

 

РЕШЕНИЕ СУБВЕНЦИИ – КОМУНАЛЕЦ 2021

РЕШЕНИЕ СУБВЕНЦИИ – НИСКОГРАДБА 2021

РЕШЕНИЕ СУБВЕНЦИИ – ЈП ВОДОВОД 2021

РЕШЕНИЕ СУБВЕНЦИИ – ГРАДСКИ ГРОБИШТА 2021

РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ ЗА СУБВЕНЦИИ