Е-ТРАНСПАРЕНТНОСТ – ПОДАТОЧНИ СЕТОВИ

Прегледот на информациите кои треба да се објавуваат на веб-страниците, во наративна форма, како и во форма на отворени податоци (XLSX/CSV формат), направен e врз основа на законските надлежности на ЕЛС, и од обврските коишто произлегуваат од одделни закони да создаваат податоци, преку водење регистри и евиденции. Притоа земен е предвид и интересот на граѓаните/граѓанските организации за добивање одредени информации и податоци кои им се особено важни за обезбедување транспарентност и отчетност и за нивно вклучување во процесите на креирање политики на локално ниво, како и информациите за коишто граѓаните сметаат дека ќе им го олеснат пристапот до јавните услуги.

Стандарди за Е-транспарентност за објавување на веб-страниците на ЕЛС

Податочните сетови се поставени соодветно ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТАЦИЈА, за полесен пристап според ОРГАНОГРАМОТ на ЕЛС
[кликнете на соодветниот сектор и во полето преземите го потребниот документ – XLSX/CSV формат]

ПОСЛЕДНО АЖУРИРАЊЕ НА ПОДАТОЧНИТЕ СЕТОВИ: 11. АПРИЛ 2022 г.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИЦИ

СЕДНИЦИ НА СОВЕТ

СЕДНИЦИ НА СОВЕТ

ВИДЕО ОД ОДРЖАНИ СЕДНИЦИ НА СОВЕТ

ВИДЕО ОД ОДРЖАНИ СЕДНИЦИ НА СОВЕТ

КОМИСИИ НА СОВЕТ

КОМИСИИ НА СОВЕТ

СОВЕТНИЦИ ВО СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД  2021 – 2025

СОВЕТНИЦИ ВО СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД  2021 – 2025

СОВЕТНИЦИ ВО СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД  2017 – 2021

СОВЕТНИЦИ ВО СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД  2017 – 2021

СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЈАВНИ НАБАВКИ 2022

СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЈАВНИ НАБАВКИ 2022

ПЛАН ЈАВНИ НАБАВКИ 2022

ПЛАН ЈАВНИ НАБАВКИ 2022

ОГЛАСИ ЈАВНИ НАБАВКИ 2022

ОГЛАСИ ЈАВНИ НАБАВКИ 2022

СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЈАВНИ НАБАВКИ 2021

СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЈАВНИ НАБАВКИ 2021

ПЛАН ЈАВНИ НАБАВКИ 2021

ПЛАН ЈАВНИ НАБАВКИ 2021

ОГЛАСИ ЈАВНИ НАБАВКИ 2021

ОГЛАСИ ЈАВНИ НАБАВКИ 2021

БИЛАНС НА ПРИХОДИ 2022

БИЛАНС НА ПРИХОДИ 2022

БИЛАНС НА РАСХОДИ 2022

БИЛАНС НА РАСХОДИ 2022

БИЛАНС НА ПРИХОДИ 2021

БИЛАНС НА ПРИХОДИ 2021

БИЛАНС НА РАСХОДИ 2021

БИЛАНС НА РАСХОДИ 2021

ЖИВОТНА СРЕДИНА СТРАТЕШКИ, ПЛАНСКИ И ПРОГРАМСКИ ДОМУМЕНТИ

ЖИВОТНА СРЕДИНА СТРАТЕШКИ, ПЛАНСКИ И ПРОГРАМСКИ ДОМУМЕНТИ

РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ЕЛЕБОРАТИ СО ЗАДОЛЖЕНИЈА

РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ЕЛЕБОРАТИ СО ЗАДОЛЖЕНИЈА

СПИСОК НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ Б-ИЕД НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ОХРИД

СПИСОК НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ Б-ИЕД НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ОХРИД

УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД СТРАТЕШКИ, ПЛАНСКИ И ПРОГРАМСКИ ДОМУМЕНТИ

УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД СТРАТЕШКИ, ПЛАНСКИ И ПРОГРАМСКИ ДОМУМЕНТИ