На денешната 20-та седница на Советот на oпштина Охрид, со мнозинство гласови беа изгласани сите 64 точки на дневниот ред.

Советниците ги усвоија Предлог-одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година, Предлог-одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за подршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година, Предлог-одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за финансиските потреби на Територијалната противпожарна единица – Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година, Предлог-одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2022-2024 за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година, Предлог-одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за 2022 година за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година, Предлог-одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за спорт и рекреација за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година, Предлог-одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за културни манифестации и творештво за 2022 година за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година, Предлог-одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на годишната Програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2022 година (Н1) за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година, Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2022-2024 (НА) за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година, Предлог-одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на годишната Програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2022 година (Н2) за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година, Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2022-2024 (НБ) за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година, Предлог-одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на годишната Програма на општина Охрид за детска заштита за 2022 година (В1) за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година, Предлог-одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2022-2024 (ВА) за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година, Предлог-одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на годишната Програма на општина Охрид за здравствена и социјална заштита за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година, Предлог-одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за млади и невладини организации за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година, Предлог-одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2022 година за периодот од 01.01.2022 до 30.09.2022 година, Предлог-одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за енергетска ефикасност за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година, Предлог-одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за други комунални услуги за 2022-2024 година за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година, Предлог-одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година, Предлог-одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување јавна чистота за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година, Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за јавно осветлување за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година, Предлог-одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2022 година за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година, Предлог-одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година, Предлог-одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за изградба на системи за водоснабдување за 2022-2024 година за период 01.07. до 30.09.2022 година, Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за изградба на системи за одведување и пречистување на отпада вода за 2022-2024 година за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година, Предлог-одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2022 година за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година, Предлог-одлуката за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за уредување на градежно земјиште за 2022-2024 година за период од 01.07. до 30.09.2022 година и Предлог-одлуката за усвојување на Извештајот за остварување на буџетот на Општина Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.

Со мнозинство гласови беа усвоени и Нацрт- годишната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2023 година, Нацрт-програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2023 година, Нацрт-програмат за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2023 година, Нацрт-годишната програма за спорт и рекреација за 2023 година, Нацрт-Годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образованието за 2023 година, Нацрт-Развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2023-2025 година, Нацрт-Годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2023 година, Нацрт-Развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2023-2025 година, Нацрт-Годишната програма на општина Охрид за детска заштита за 2023 година, Нацрт-Развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2023-2025 година, Нацрт-Годишната програма на општина Охрид за социјална и здравствена заштита за 2023 година, Нацрт-програмата за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица Охрид за 2023 година, Нацрт-програмата за унапредување на родовата рамноправност на локално ниво за 2023 година, Нацрт-програмата за активностите на општина Охрид во областа на културата за 2023 година, Нацрт-програмата за заштита на животната средина и природата за 2023 година, Нацрт-програмата за млади и невладини организации за 2023 година, Нацрт-програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2023 година, Нацрт- програмата за реализација на активностите на општина Охрид од областа на заштитата и спасувањето за 2023 година, Нацрт- програмата за безбедност и здравје при работа на општина Охрид за 2023 година, Нацрт- програмата во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на РМ на подрачјето на општина Охрид за 2023 година, Нацрт- Развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2023-2025 година, Нацрт- Програмата за уредување на градежно земјиште во 2023 година, Нацрт-програмата за енергетска ефикасност за 2023 година, Нацрт-програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2023 година, Нацрт- програмата урбана опрема-изградба и одржување за 2023 година, Нацрт-програмата за други комунални услуги за 2023 година, Нацрт-програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2023 година, Нацрт-програмата за јавно осветлување за 2023 година, Нацрт-програмата за одржување јавна чистота за 2023 година, Нацрт-програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило за 2023 година и Предлог-одлуката за усвојување на Нацрт буџетот на општина Охрид за 2023 година.

Исто така беа усвоени и Предлог-одлуката за давање согласност на одлуката за изменување на одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши ЈП Градски Пазар – Охрид, Предлог-одлуката за давање согласност на Правилникот и Каталогот за стандардизација и визуелна унификација на локациите опфатени со анализата на визуелното оптеретување на градот Охрид, Предлог- одлуката за давање согласност на Статутот на приватна установа за деца-детска градинка АБЕЦЕДАР Охрид, Предлог-заклучокот за усвојување на Информација за постапката за ДУП за УЗ 10 дел од УБ 10.1 – опфат 1 и Предлог-одлуката за донесување техничка исправка за ГП А1.5 во ДУП за дел од УЗ 16-Рача, дел од УБ 16.2, опфат 1, Охрид, Oпштина Охрид.