На денешната, дванаесета седница на Советот на Општина Охрид, дневниот ред беше надополнет со предлог одлуката за давање согласност на пречистен текст на статутот на ЈП „Нискоградба“ – Охрид, која беше усвоена. Советцните ги усвоија и предлог одлуките за измена и дополнување на програмата  за  одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режим на сообраќај Ј6 за 2022 година, за измена и дополнување на програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2022 година, за измена на развојна програма за уредување на градежно земјиште за 2022 – 2024 година, за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Охрид за 2022 година, за давање согласност на Правилникот за користење финансиски средства од буџетот на општина Охрид за субвенционирање на новорегистрирани занаетчии и субвенционирање на регистрирани занаетчии на подрачјето на општина Охрид, за партиципација и сопствено учество на општина Охрид во проектот „Набавка на механизација за јавните комунални претпријатија во регионот“, за давање согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈП„Билјанини извори“ – Охрид за степен на ограничување на паркирање (зонско паркирање) во општина Охрид.

На седницата беа усвоени и предлог одлуките за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 279/3 и 279/2 КО Косел, за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.  384 и 385  КО  Велестово, за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 603/3 и 617  КО Ливоишта, за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 621/3 и 644  КО    Велестово, за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1120/19  КО  Оровник, за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1199  КО Д. Лакочереј Вон град, за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2087  КО Лескоец, за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 3276/1  и 3276/2   КО Коњско, за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 3278/2  КО Коњско, за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на  Кп.бр. 89/1, 1138/2, 89/3, 89/4, 91/3 и 91/4 КО Лескоец, за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 421/2  КО Охрид 4, за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.568 КО Г.Лакочереј вон град, за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.1148/3 и 1148/1 КО Опеница, за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1151/6  КО Д. Лакочереј, за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на  Kп.бр.1188 КО  Елшани, за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на  Kп.бр.1227 КО Лескоец.

Советницте дадоа зелено светло и за предлог одлуките за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на  Kп.бр.1473 КО Лескоец, за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1728/2  КО Лескоец, за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на  Кп.бр. 2113, 2114 и 1559 КО Опеница, за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.2240 КО Д.Лакочереј, за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на  Kп.бр.2262/1 КО Д.Лакочереј, за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2377 КО Лескоец, за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.2501/1 КО Д.Лакочереј, за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2505/1  КО Д. Лакочереј, за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.2606/1 и 2607/1 КО Д.Лакочереј, за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планскадокументација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2679/1  КО Д. Лакочереј, за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.3184/2 и 3184/1 КО Коњско, за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 4308/5 и 4308/6  КО Охрид 4.