Четириесет и  четвртата редовна седница на Советот на општината започна во 12:10 часот.

На почетокот на седницата присуствуваа 20 советници, претставници на стручните служби во локалната самоуправа и претставници на медиумите. Советниците Џемал Мена и Бесим Демиров на седницата пристигнаа со задоцнување.

Отсутна од 44-та седница беше советничката Снежана Стефаноска.

Претседателот на Советот Живка Ангелоска отвори расправа за записникот од 43-та седница на Советот. Записникот без забелешки беше усвоен со 20 гласови ЗА…

ЗАПИСНИК ОД 44 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД