Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ бр. 5/02), член 34 од Статутот на Општина Охрид (Сл. гласник на Општина Охрид бр. 8/07 и 1/08) и Јавниот повик за финансирање на програми и проекти од јавен интерес на општина Охрид за 2021 одина, број 09-702/2 од 26.01.2021 година, Градоначалникот на Општина Охрид го донесе решението во прилог.

Се известуваат добитниците на проекти по јавниот повик дека потпишувањето на договорите ќе се изврши во следните термини:

– 20.04.2021 (вторник) од 14.00-17.00 часот;

– 21.04.2021 (среда) од 14.00-17.00 часот;

Потпишувањето ќе биде во Одделението за млади и невладини организации (администартивна зграда на општина Охрид 2 кат)

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОБИТНИЦИТЕ НА ПРОЕКТИ ПО ЈАВЕНИ ПОВИК

 

 

 

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ: ОБРАЗЕЦ ЗА НАРАТИВЕН И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЕКТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС