Се известуваат сите корисници на Општинскиот линиски превоз кои  го користат Возниот ред  3/1 – линија  Охрид – Косел – Охрид  , дека  од понеделник (12.05.2019 година) првото поаѓање од овој возен ред ќе биде  во 4.55 часот од  станица Булевар „Туристичка“ – зграда Печијаре, а не во 5.00 часот како што беше досега.   Ова значи дека за 5 минути понапред ќе има поаѓање  од  станиците кои се однесуваат на оваа линија.

Исто така првото поаѓање од  Возниот ред 5/1 за линијата Охрид  – Ливоишта – Охрид  кое  е од станицата на  булевар „Туристичка“ – зграда Печијаре  се поместува за пет  минути понапред  и истото ќе биде во 5.35 часот, а не во 5.40 часот како што беше досега. Ова  повлекува промена од по 5 минути по станици за ова поаѓање.

Сите останати поаѓања од гореспоменатите возни редови си остануваат  во согласност со претходно утврдените возни редови.