Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/02) и член 34 од Статутот на Општина Охрид, Градоначалникот на општина Oхрид објавува:

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ОПШТИНА ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК за доделување на стипендии за ученици од средните училишта во општина Охрид за учебната 2022/2023 година

ПРИЈАВА И ИЗЈАВА