ЛОКАЛЕН СОВЕТ НА МЛАДИ

Контакт: Александар Митрески, службеник за млади на Општина Охрид

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  /  070 352 948

E-mail: mladi.nevladini@ohrid.gov.mk 

Архива на објавени документи

ЧЛЕНОВИ НА ЛОКАЛНИОТ СОВЕТ НА МЛАДИ НА ОПШТИНА ОХРИД

СПИСОК НА ДЕЛЕГАТИ И ЗАМЕНИЦИ ДЕЛЕГАТИ

ЗАКОНОТ ЗА МЛАДИНСКО УЧЕСТВО И МЛАДИНСКИ ПОЛИТИКИ

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВЕН ОДБОР

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОЦЕСОТ НА КОНСТИТУИРАЊЕ НА ЛОКАЛНОТО СОБРАНИЕ НА МЛАДИ