Предмет на електронското јавно наддавање е градежно земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено со УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО индустриска зона Мауцкер, КО Долно Лакочереј вон град, општина Охрид, донесен со Одлука бр.08-2681/14 од 27.02.2015 година, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежните парцели: број на аукција, број на  градежна парцела, намена на градежната парцела, број на  катастарска  парцела, површина на градежна парцела, максимална висина на венец, компатибилни класи на намени, површина за градење, бруто развиена површина, процент на изграденост, почетна цена по м2, вкупна почетна вредност, износ на банкарска гаранција за сериозност на понуда и износ на трошоци за спроведување на постапката.

ОБЈАВА БРОЈ 1/2020 ОД 05.09.2020 ГОДИНА ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ