ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕТСКА, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Одделението за детска, здравствена и социјална заштита ги врши работите што се однесуваат на:

  • предлагање програми за основање, управување, финансирање и одржување на установи за институционална и вонинституционална социјална заштита;
  • предлагање преземање мерки за заштита на здравјето на работниците и заштита при работа;
  • овозможување саоцијална и здравствена заштита и заштита на децата на подраќјето на Општината;
  • предлагање мерки и активности за здравствено воспитување;
  • предлага мерки за унапредување на здравјето и превентивни активности;
  • предлагање мерки за вршење надзор над заразните болести;
  • предлагање мерки за помош на пациенти со специјални потреби;
  • врши и други работи што ќе му бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Контакт: Димитар Спасески

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок. 199

E-mail: obrazovanie@ohrid.gov.mk