ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ РАБОТИ

Одделението за правни работи ги врши работите што се однесуваат на:

  • подготвување на нормативните како и поединечните акти од надлежност на советот и градоначалникот;
  • давање на мислења за усогласеноста на општите акти со законите и со другите прописи;
  • вршење на работите во врска со постапката за експропријација на недвижности;
  • вршење на работите во врска со недвижниот имот сопственост на Општината;
  • вршење на работите што се однесуваат на канцелариското и архивското работење;
  • изготвување на договори;
  • застапување на општината пред домашните судови;
  • организирање на активностите на облиците на месна самоуправа;
  • врши и други работи што ќе му бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

СТАТУТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ДЕЛОВНИК НА СОВЕТОТ

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

ПРАВИЛНИК ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ЛОБИРАЊЕТО ВО ЕЛС ОПШТИНА ОХРИД

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР НА ОПШТИНА ОХРИД

П Р А В И Л Н И К ЗА ПЛАТА НА ВРАБОТЕНИ ВО ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА НА ОПШТИНА ОХРИД

П Р А В И Л Н И К ЗА ПЛАТА НА ВРАБОТЕНИ ВО ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА НА ОПШТИНА ОХРИД КАКО ПОМОШНО ТЕХНИЧКИ ЛИЦА