Врз основа na член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 05/02) и член 34 од Статутот на Општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), а во врска со член 27 став (5) и член 50 од Законот за урбанистичко планирање („Сл. весник на РСМ“бр. 32/20 и 111/23), Градоначалникот на Општина Охрид, упатува:

ПОВИК ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА НАЦРТ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 12 УБ 12.3 ОПФАТ 2, ОПШТИНА ОХРИДАНКЕТЕН ЛИСТ

 

НАЦРТ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 12 УБ 12.3 ОПФАТ 2, ОПШТИНА ОХРИД, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2022-2027

АНКЕТЕН ЛИСТ