Денес се познати резултатите, по објавените јавни повици за финансиска поддршка за семејствата кои имаат деца со тешка попреченост на училишна возраст и лице кое е згрижено во згрижувачко семејство на територијата на општина Охрид.

Во приложените табели се имињата на граѓаните корисници на еднократната финансиска помош.

 

Реден број Име и презиме на носителот на згрижувачкото семејство Име и презиме на згриженото лице
1. Лулзим Џаку Демир Исмаилов

Ќениша Исмаилова

2. Анкица Крстаноска Анита Мусова

Матеј Упарчески

3. Вера Тупаноска Бојана Вељаноска

 

 

Реден број Име и презиме на родителот Име и презиме на лицето за кое се добива помошта
1. Стеванка Ѓорѓијоска Крсте Ѓорѓијоски
2. Адријана Дабеска Марија Дабеска
3. Билјана Ническа Змејкоска Ивана Змејкоска
4. Весна Габелоска Ана Габелоска
5. Фирдес Ибраим Аниља Ибраим
6. Гордана Попоска Петар Попоски
7. Наташа Димоска Мила Димоска
8. Билјана Костоска Теодора Костоска
  Вкупно: 8 семејства

 

ОДБИЕНИ:

1. Марија Шиникоска

Детето не е на училишна возраст и нема комплетна документација по јавниот повик

Виктор Тодороски

 

5 години