Се известуваат членовите на Локалниот младински совет на општина Охрид дека првата седница на Локалниот младински совет на оштина Охрид ќе се оддржи на ден 04.06.2021 година (петок) во 11 часот во малата сала за состаноци на општина Охрид. Во прилог е дневниот ред:

 

   1. Усвојување на дневниот ред;
   2. Избор на записничар на Локалниот младински совет;
   3. Избор на Претседател на Локалниот младински совет на општина Охрид;
   4. Избор на Заменик претседател на Локалниот младински совет на општина Охрид;
   5. Одлука за формирање на комисија која треба да предложи Деловник за работа на Локалниот младински совет;
   6. Разно;