ПРОЕКТИ

Проектите можете да ги преземете според секторите и одделенијата на Општина Охрид.

  • [Кликнете на соодветниот наслов и во полето одберете го потребниот линк односно информација… Насловите пред кои стои знакот „∞“ се линковски поврзани до соодветните страници…]

ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА ЗА РАЗВОЈ НА КАСАРНА ОХРИД ВО ТЕХНОЛОШКО – РЕКРЕАТИВНА ЗОНА

ПРАВИЛНИК ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И ВИЗУЕЛНА УНИФИКАЦИЈА НА ЛОКАЦИИТЕ ОПФАТЕНИ СО АНАЛИЗАТА НА ВИЗУЕЛНОТО ОПТЕРЕТУВАЊЕ НА ГРАДОТ ОХРИД

АНАЛИЗА И ВИЗУЕЛНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ НА ГРАДОТ I

АНАЛИЗА И ВИЗУЕЛНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ НА ГРАДОТ II

СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

СТРАТЕГИЈА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА ОПШТИНА ОХРИД 2022-2027

ПРОЕКТ OHRID GO – ROADS NOT TAKEN # PC1- 1.1.1

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЛЕР

СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕЛЕНИЛО НА ОПШТИНА ОХРИД 2023-2032

ПРОГЛАСЕНИ ПРИРОДНИ РЕТКОСТИ НА ТЕРИРОРИЈА НА ОПШТИНА ОХРИД

ПРОЕКТ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА – МЕХАНИЗАМ ЗА ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ

ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СВЕТСКОТО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ОХРИДСКИОТ РЕГИОН СО АКЦИСКИ ПЛАН (2020-2029)

ИНТЕГРИРАН КАТАСТАР НА ЗАГАДУВАЧИ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА ОПШТИНА ОХРИД – ФИНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ

НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА (СОЖС) ЗА ПЛАНОТ

ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ОПШТИНА ОХРИД (2019 – 2025) ОПШТИНА ОХРИД

АКЦИОНЕН ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БУЧАВАТА ВО ОПШТИНА ОХРИД

РЕГИСТРАЦИЈА НА ПОЈАСОТ НА ТРСКАТА КАКО ОСНОВА ЗА ПОНАТАМОШНО СЛЕДЕЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО, А СО ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА НЕЈЗИНА ЗАШТИТА

СТУДИЈА ЗА ВАЛOРИЗАЦИЈА НА СТУДЕНЧИШКO БЛАТO

ИНТЕГРИРАНА СТУДИЈА ЗА КОМПОСТИРАЊЕ НА БИОРАЗГРАДЛИВ ОТПАД ВО ОПШТИНА ОХРИД И РЕГИОНОТ

СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ НА ОПШТИНА ОХРИД