Врз основа на Член 82 од Законот за локална самоуправа,Член 106 од Статутот на општина Охрид и Правилата за работа на облиците на месната самоуправа на општина Охрид, Градоначалникот на општина Охрид свикува СОБИР НА ГРАЃАНИ.

На Собирите ќе се врши избор на членови на Совети на Урбани Заедници.

Собирите на граѓани се свикуваат по следниот распоред:

 

На ден 16.06.2022 година ( четврток ) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани за Урбана Заедница -2 “Центар”, Собирот ќе се одржи во зградата на општина Охрид сала 1.

Урбаната заедница -2 “Центар” го завзема источниот дел од крајбрежието и се граничи со: од Исток булевар “АСНОМ”, од Запад булевар “Македонски Просветители”, од Север булевар “Туристичка” и од Југ “Охридско Езеро”.

УЛИЦИ: Булевар “Туристичка” – лева страна( непарни броеви) од почеток до пресек со ул. “Македонски Просветители” (зграда “Печијаре” бр.79 ), ул. “Македонски Просветители” од езеро десна страна –парни броеви до бр.16 пресек со булевар “Туристичка” (кај зграда “Печијаре”), ул.”Ванчо Николески”, ул.“Димитар Влахов”, ул.“Кеј Македонија”, ул.“Партизанска”, ул.“Серафим Китаноски”, ул.“Страшо Пинџур”, ул.“Војдан Чернодрински:, ул.“Јане Сандански” –  од почеток лева страна бр.1-бр.47 и десна страна од бр.2-бр.32 (семафори “Мини Маркет”)  пресек со ул. булевар “Туристичка” ,ул. “Славеј Планина” ,ул. “Спас Банџов”,ул. “АСНОМ” – од езеро до пресек со булевар “Туристичка” зграда А-13, “Даме Груев” – од почеток до бр.87 и бр.112- (пресек со булевар “Туристичка”), ул.“Мите Богоески”, ул.“Кузман Јосифоски”.


 

На ден 17.06.2022 година ( петок ) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани за Урбана Заедница -3 “Кошишта”, Собирот ќе се одржи во зградата на општина Охрид сала 1.

Урбаната Заедница -3 “Кошишта” се граничи со: од Исток ул.”Пирин Планина”, ул. “Кирил и Методи”, собирна улица “С-9”, од Запад ул. “Бистрица”, од Север ул. булевар “Туристичка” и од Југ ул. “Васил Стефоски”.

УЛИЦИ: Ул.Гоце Делчев” – од бр.111 лева страна и 118 десна страна- пресек со ул. “Пирин Планина” до пресек со ул. “Бистрица”бр.229 лева страна и бр.250 десна страна, ул.“Кирил и Методи” – дел од бр.42 до крај десна страна и од 19 до крај лева страна, ул.“Вардар”,ул.Андон Дуков од бр.39 до крај и од бр. 18 до крај, ул.“Пирин Планина” – дел лева страна од почеток до бр.35, до пресек со ул.булевар “Туристичка”,ул.булевар “Туристичка” лева страна од бр.89 пресек со ул. “Пирин Планина” до пресек со ул. “Бистрица” бр.97, ул.“Стив Наумов” –од почеток до бр.49 и бр.2 до бр.38, пресек со булевар “Туристичка”, ул.“Пере Тошев”, ул.“Петар Поп Арсов”, ул.“Ѓоре Георгиески”, ул.“Крум Точков”, ул.“Васил Стефоски” – дел од бр.2 до бр.20 пресек со ул.Бистрица, ул.“Махмут Рифат”, ул.“Ариф Мустафа”, ул.“Xaџи Мустафа” – дел од почетната точка до бр.50 и од почеток до бр.27- пресек со ул. “Бистрица”, ул.“Илија Дуданоски”.


 

На ден 20.06.2022 година (понеделник)  со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани за Урбана заедница – 4 Воска. Собирот ќе се одржи во зградата на општина Охрид сала 1.

Урбана заедница – 4 Воска го завзема најголем дел од западното крајбрежје и се граничи со: од Исток со ул. “Бистрица”, од Запад река “Даљан”, од Север булевар “Туристичка” – клучка, и од Југ “Охридско Езеро”, реката “Грашница”.

УЛИЦИ: Ул.Гоце Делчев” – од бр.231 до крај и од бр.252 до крај пресек со ул. “Бистрица”, ул.“Хаџи Мустафа” – дел, ул.“Бистрица”, ул.“Васил Стефоски” – дел, ул.“Шар Планина”, ул.“Никола Петров Русински”, ул.“Сатеска”, ул.“Мичо Гилиќ”, ул.“Трајче Трајчески”, ул.“Распаќе”.


 

На ден 21.06.2022 година ( вторник ) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани за Урбана Заедница -5 “Лескајца”, Собирот ќе се одржи во зградата на општина Охрид сала 1.

 Урбаната заедница -5 “Лескајца” го завзема западниот дел од градската територија и се граничи со: од Исток ул. “Пирин Планина”, од северозапад ул. “Железничка”, клучка и од Југ булевар “Туристичка”.

УЛИЦИ: Булевар “Туристичка” – десна страна од бр.66 до крај петља, ул. ново проектирана  – продолжение на ул.”Пирин Планина” лева страна до ул. “Железничка”, ул.“Дејан Војвода” – дел (од бр.145 до крај и бр.246 до крај,ул. “Крали Марко”- дел од лева страна, ул.“Стив Наумов” – од пресек со ул. булевар “Туристичка” бр.21 до  крај и 50 до крај, ул. “Јабланица”, ул. “8 Март”, ул. “Бистрица” – дел бр.96 до крај и бр.41 до крај –(пресек  со ул. булевар “Туристичка”), ул. “Хаџи Мустафа” – дел од пресек со булевар Туристичка до пресек со ул. Железничка, ул. “Железничка” – дел пресек со ул. “Пирин Планина” кај “Нискоградба” до клучката лева страна.


 

На ден 22.06.2022 година (среда) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани за Урбаната Заедница -6 “Даме Груев”, Собирот ќе се одржи во зградата на општина Охрид сала 1.

Урбаната Заедница -6 “Даме Груев” го завзема средишниот дел од градската територија и се граничи со: од Исток ул. “Јане Сандански”, од Запад ул. “7-ми Ноември”, од Север “1 Градски Ринг” и од Југ булевар “Туристичка”.

УЛИЦИ: Ул. булевар “Туристчка” – десна страна од бр.18 (семафори кај “Мини Маркет”) до семафори кај “Охридска банка” пресек со ул 7-ми Ноември ( зграда Кифла), ул. “7 Ноември” – десна страна од пресек со  билевар “Туристичка” (зграда Кифла) до  бр,196 десна страна пресек со нова ул. “Прв градски ринг” , ул. “Марко Нестороски” – од почеток до пресек со ново проектирана ул. “Прв градски ринг” бр.31 лева страна и бр 68 десна страна, “Јане Сандански” – лева страна од бр.49 – ( “Мини Маркет”) до бр. 187 -пресек со нова ул. “Прв градски ринг” ,ул. “Даме Груев” – од пресек со ул. булевар “Туристичка” бр.114 до бр. 236 и бр.89 до 267 ( пресек со нова ул. “Прв градски ринг”),ул. “Караорман” – од пресек со  булевар “Туристичка” бр.3 до крај и 2 до крај, ул. “Богомилска”.


 

На ден 23.06.2022 година ( четврток ) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани за Урбана Заедница -7 “7-ми Ноември”, Собирот ќе се одржи во зградата на општина Охрид сала 1.

Урбаната Заедница -7 “7-ми Ноември” го завзема средишниот дел од градската територија и се граничи со: од исток ул. “7-ми Ноември”, од Запад ул. “Пирин Планина”, од Север “1 Градски Ринг” и од Југ булевар “Туристичка”.

УЛИЦИ: Ул. “Абас Емин” – дел од бр.10 и 17 пресек со ул. булевар “Туристичка” до пресек со новопроектирана ул.”1 Градски ринг”,ул. “Дејан Војвода” – дел од почеток лева страна до бр.143 и десна страна до 244, ул. “Бекир Али Риза”, ул. “7 Ноември” – дел лева страна до бр. 97 пресек со новопроектирана ул.1 Градски Ринг,  булевар “Туристичка” – десна страна дел од бр.54 кај Охридска банка до бр. 64 кај перална “Крле” пресек со ул. “Пирин Планина”, ул. “Пирин Планина” – десна страна дел од пресек со булевар “Туристичка” до  новопроектирана ул. “Прв градски ринг” – лева страна дел, булевар “Македонски Просветители” пресек со ул.булевар “Туристичка” до крај.


 

На ден 24.06.2022 година ( петок ) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани за Урбана Заедница -8 “Билјанини Извори”, Собирот ќе се одржи во зградата на општина Охрид сала 1.

Урбаната Заедница -8 “Билјанини Извори” го завзема источниот дел од градската територија и се граничи со: од Исток со ул. “Стрелиште”, од Запад ул. “Јане Сандански”, од Север “1 Градски Ринг” (ул. “Карпош Војвода”) и од Југ булевар “Туристичка”

УЛИЦИ: Ул. “Јане Сандански” – десна страна од бр. 36 (семафори кај “Мини Маркет”) до бр. 96 пресек со ул. Карпош Војвода, ул. “Карпош Војвода” – десна страна од бр.2 до крај , булевар “Туристичка” – десна страна од почетокот  до семафори кај “Мини Маркет”, ул. “8 Септември”, ул. “Лазо Трпоски”, ул. “Мирче Ацев”, ул. “Ванчо Питошески”, ул. “Галичица”, ул. “Никола Карев”, ул. “АСНОМ” – до пресек со ул. булевар “Туристичка” 


 

На ден 27.06.2022 година (понеделник) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани за Урбана заедница – 9 8 Септември. Собирот ќе се одржи во зградата на општина Охрид сала 1.

Урбаната заедница-9 8 Септември го завзема централниот дел од градската територија и се граничи со: од Исток ул. “7-ми Ноември”, од Запад ул. “Пирин Планина”, од Север ул. “Железничка” и од Југ “1 Градски Ринг”.

УЛИЦИ: Ново проектирана ул. “Пирин Планина” – десна страна, ул. “Железничка” – од пресек со ул. “Пирин Планина” до пресек кај раскрсница кај “Здружение на возачи”, ул. “7 Ноември” – од пресек кај раскрсница на “Здружение на возачи” со пресек со нова ул. “Прв градски ринг”- лева страна непарни броеви, нова ул. “Прв градски ринг” – десна страна  пресек со ул. “7 Ноември” до пресек со ул. “Пирин Планина”, “Абас Емин” – дел,  ул. “Крали Марко” – дел, ул. “Тетовска”, ул. “Анастасија Узунова”,ул. “Охридска Бригада”,ул. “Егејска”,ул. “Кленоец” – дел.


 

На ден 28.06.2022 година (вторник) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани за Урбана Заедница -10 “Горна Влашка Маала”, Собирот ќе се одржи во зградата на општина Охрид сала 1.

Урбаната Заедница -10 “Горна Влашка Маала” го завзема средишниот дел од градската територија и се граничи со: од Исток ул. “Марко Цепенко” и ул. “Јане Сандански”, од Запад ул. “7-ми Ноември”, од Север ул. “Момчило Јорданоски”, ул. “Прва Македонска Ударна Бригада” и границата на оранжериите и од Југ “1 Градски Ринг”.

УЛИЦИ: Ул. “7 Ноември” – десна страна бр.198 од пресек со новопроектирана ул.”Прв Градски Ринг” до кружно кај здружение на возачи под  оранжерии излегува до ул.”Марко Нестороски” по улица и пресек со ул Момчило Јорданоски десна страна од бр. 2 до бр.36- кружно пресек ул.Марко Цепенков ,  ул. “Васил Главинов” ул. “Крсте Мисирков” ул. “Кузман Шапкарев”, ул. “Питу Гули”, ул. “Марко Нестороски” од пресек со новопроектирана ул. Прв Градски Ринг ,ул. “Ѓорче Петров”,ул. “1 Мај”,ул. “Вангел Николоски”, ул. “Александар Гушо”,ул. “Дебрца”,ул. “Трајче Дојчиноски”, ул.”Марко Цепенков”- лева страна од почеток до бр.39 од семафори кај медицински центар до пресек со ул. “Момчило Јорданоски” (кружно), ул. “Јане Сандански” од бр.189 лева страна до кружно пресек со ул. “Питу Гули”.


 

На ден 29.06.2022 година ( среда ) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани за Урбаната Заедница -11 “Видобишта”, Собирот ќе се одржи во зградата на општина Охрид сала 1.

Урбаната Заедница -11 “Видобишта” го завзема источниот дел од градската територија и се граничи со: од Исток “Бејбунар”, дел од границата на опфатот на градот, од Запад ул. “7-ми Ноември”, границата со постојните оранжерии, од Север реката, ул. “Живко Чинго” и ул. “Ирина Гинова Мирка” и од Југ ул. “Момчило Јорданоски”, ул. “Прва Македонска Ударна Бригада” и границата на оранжериите.

УЛИЦИ: Ул. “Живко Чинго” – десна страна (Жито Леб) до бр.116-мостот за с. Велгошти под планина и се спојува со ул. Момчило Јорданоски ул. “Ристо Чадо”, ул. “1 Македонска ударна бригада”,ул. “Андреја Јованоски”, ул. “Руме Наумоски”, ул. “Момчило Јорданоски” – лева страна од бр.1 до крај (под планина), ул. “Малесија”.


 

На ден 30.06.2022 година (четврток) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани за Урбана Заедница -12 “Гоце Делчев”, Собирот ќе се одржи во зградата на општина Охрид сала 1.

Урбаната Заедница -12 “Гоце Делчев” го завзема источниот дел од градската територија и се граничи со: од Исток ул. “М-3”, “Бејбунар” и границата на опфатот на градот, од Запад ул. “Марко Цепенко”, од Север ул. “Момчило Јорданоски” и од Југ “1 Градски Ринг” (ул. “Карпош Војвода”).

УЛИЦИ: Ул. “АРМ”, ул. “Димо Хаџи Димов”, ул. “Париска Комуна”, ул. “Момчило Јорданоски”- десна страна од бр.38- пресек со ул. “Марко Цепенков” до крај,ул. “Марко Цепенков” – дел од семафори кај Медицински центар десна страна-до пресек со ул. “Момчило Јорданоски”, ул. “Партизански Одреди”, ул. “Сирма Војвода” лева и десна страна од почеток до крај, ул. “Карпош Војвода” – лева страна од бр. 1 до крај, ул. Јане Сандански бр.98 десна страна до кружно кај медицински центар..


 

 На ден 01.07.2022 година (петок) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани за Урбана Заедница -13 “Железничка”, Собирот ќе се одржи во зградата на општина Охрид сала 1.

Урбаната Заедница -13 “Железничка” го завзема северниот дел од градската територија и се граничи со: од Исток ул. “Кленоец”, од Запад ул. “Хаџи Мустафа”, дел од границата на опфатот на градот, реката “Даљан”, од Север ул. “Прилепска”, дел од границата на опфатот на градот и од Југ ул.” Железничка”, клучка.

УЛИЦИ: Ул. “Железничка” – дел пресек со ул Кленоец стовароште Дебој десна страна до крај петља бр.232, ул. Кленоец пресек со ул.Железничка лева страна до ул.Прилепска ( касарна на АРМ), ул. “Будва”, ул. “Винковачка”, ул. “Прилепска”.


 

На ден 04.07.2022 година ( понеделник ) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани за Урбана Заедница -14 “Радојца Новичиќ”, Собирот ќе се одржи во зградата на општина Охрид сала 1.

Урбаната Заедница -14 “Радојца Новичиќ” го завзема крајниот северен дел од градската територија и се граничи со: од Исток ул. “Петрино” и границата на опфатот на градот, од Запад ул. “СЕ 14.4” – “Радојца Новичиќ”, границата на опфатот на градот, од Север границата на опфатот на градот, река и од Југ ул. “Прилепска”.

УЛИЦИ: Ул. “Радојца Новичиќ”, ул. “Петрино”, ул. “6 Бригада”, ул. “28 Април”, ул. “130”, ул.”Прилепска” дел од пред мостот до пресек со ул.”Петрино” лева страна покрај река.


 

На ден 05.07.2022 година (вторник) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани за Урбана заедница – 15 15 Корпус. Собирот ќе се одржи во зградата на општина Охрид сала 1.

Урбаната заедница -15 15 Корпус го завзема крајниот североисточен дел од градската територија и се граничи со: од Исток ул. “Ирина Мирка Гинова”, ул. “Живко Чинго”, ул. “Александар Турунџе”, граница на опфатот на градот, пат за Велгошти, пат за Лескоец, од Запад ул. “Кленоец”, ул. “Петрино”, од Север граница на опфатот на градот, патот “М-5” и од Југ ул. “Железничка”, ул. “Живко Чинго”, ул. “15-ти Корпус”.

УЛИЦИ: Ул. “Кленоец” – десна страна, ул. “Српница”, ул. “Веле Марков”, ул. “Ирина Мирка Гинова”, ул. “Александар Турунџев”, ул. “Живко Чинго”- лева страна, ул. “Железничка” – дел од кружно каj здружение на возачи десна страна до пресек со ул. “Кленоец”.


 

На ден 06.07.2022 година (среда) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани за Урбана Заедница -16 “Рача”, Собирот ќе се одржи во зградата на општина Охрид сала 1.

Урбаната Заедница -16 “Рача” го завзема југоисточниот дел од градската територија и се граничи со: од Исток собирна улица “С-12” – патот за с. Велестово и границата на опфатот на градот, од Запад булевар “Свети Наум Охридски”, од Север границата на УБ 17.3од УЗ 17, и од Југ границата на опфатот на градот.

 

 

Напомена: Граѓаните присутни на Собирот со себе да носат важечка лична карта или патна исправа заради доказ за жителство во Урбаната заедница  и лична идентификација.