Градоначалникот на Општина Охрид свикува СОБИР НА ГРАЃАНИ за партиципативно учество на граѓаните од Урбаните заедници при изготвување на буџетот на Општина Охрид за 2021 год.

 

РАСПОРЕД ЗА СОБИРИ НА ГРАЃАНИ ПО УЗ 

 

Собирот на граѓани ќе се одржи на 08.10.2020 година со почеток во 18,00 часот, во зградата на општина Охрид сала 1, за жители на урбана заедница 1“ Стар Град“.

Собирот на граѓани ќе се одржи на 08.10.2020 година со почеток во 18.00 часот, во зградата на општина Охрид сала 1, за жители на урбана заедница 16 “Рача“.

Собирот на граѓани ќе се одржи на 08.10.2020 година со почеток во 19,00 часот, во зградата на општина Охрид сала 1 за жители на урбана заедница 2 “Центар“.

Собирот на граѓани ќе се одржи на 08.10.2020 година со почеток во 19,00 часот, во зградата на општина Охрид сала 1 за жители на урбана заедница 3 “Кошишта“.

Собирот на граѓани ќе се одржи на 09.10.2020 година со почеток во 18,00 часот,  во просторија во зградата на општина Охрид сала 1  за жители на урбана заедница 4 “Воска“.

Собирот на граѓани ќе се одржи на 09.10.2020 година со почеток во 18,00 часот, во зградата на општина Охрид сала 1 за жители на урбана заедница 5 “Лескајца“.

Собирот на граѓани ќе се одржи на 09.10.2020 година со почеток во 19,00 часот, во зградата на општина Охрид сала 1 за жители на урбана заедница 7 “7 Ноември“.

Собирот на граѓани ќе се одржи на 09.10.2020 година со почеток во 19,00 часот, во зградата на општина Охрид сала 1 за жители на урбана заедница 9 “8-ми Септември“.

Собирот на граѓани ќе се одржи на 13.10.2020 година со почеток во 18,00 часот,  во зградата на општина Охрид сала 1 за жители на урбана заедница 6 “Даме Груев“.

Собирот на граѓани ќе се одржи на 13.10.2020 година со почеток во 18,00 часот,  во просторија во зградата на општина Охрид сала 1  за жители на урбана заедница 10 “ Горна Влашка Маала“.

Собирот на граѓани ќе се одржи на 13.10.2020 година со почеток во 19,00 часот, во во зградата на општина Охрид сала 1 за жители на урбана заедница 8 “Билјанини Извори“.

Собирот на граѓани ќе се одржи на 13.10.2020 година со почеток во 19,00 часот, во зградата на општина Охрид сала 1 за жители на урбана заедница 12 “Гоце Делчев“.

Собирот на граѓани ќе се одржи на 15.10.2020 година со почеток во 18,00 часот, во зградата општина Охрид сала 1  за жители на урбана заедница 11 “Видобишта“.

Собирот на граѓани ќе се одржи на 15.10.2020 година со почеток во 18,00 часот, во зградата на општина Охрид сала 1 за жители на урбана заедница 15 “ 15 Корпус“.

Собирот на граѓани ќе се одржи на 15.10.2020 година со почеток во 19,00 часот, во зградата на општина Охрид сала 1  за жители на урбана заедница 13 “Железничка“.

Собирот на граѓани ќе се одржи на 15.10.2020 година со почеток во 19,00 часот, во зградата на општина Охрид сала 1 за жители на урбана заедница 14 “Радојца Новичиќ“.