Денес нашите екипи беа ангажирани во расчистување на дива депонија на ул.„Крали Марко”. Ангажирана е и специјална механизација во подигнување на енормни количини кабаст отпад, зелен отпад, градежен шут и расфрлан комунален отпад од околното населние.

ПОВЕЌЕ…