Јавното претпријатие „Нискоградба“ преку Одделението за изградба, одржување и реконструкција на локални патишта и улици  извршува градежни активности на ул. „Момчило Јорданоски“ (болнички комплекс). Се изведува реконструкција на улицата  при што се заменуваат цефки за одведување на фекална канализација при што се поставуваат нови со пречник  Ф300 mm во должина од 90 метри  и реконструкција  на 9 собирни шахти  и изведба на 6 нови. Со Ова  се решава еден проблем кој граѓаните го имаа подолго време, а со тоа се подобрува и нфраструктурата  и квалитетот на живеење на граѓаните кои живеат на тој дел од градот.