Врз основа на член 50 од Законот за Локална самоуправа член 34 од Статутот на општина Охрид, согласно Г2 програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2022 година точка 1. 5- Фонд за иновации, Правилникот број 08-2982/8 од 15.03.2022 и Јавниот повик број 09-2232/3 од 29.03.2022, а со цел поттикнување  на иновативните идеи од областа на технологијата, унапредување на технолошкиот процес како и заштитата на животната средина, а врз основа на записникот број 26-2232/4 од 13.07.2022 и Предлог извештајот бр.26-2232/5 од 13.07.2022, Градоначаникот го донесе следното:

РЕШЕНИЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ