Врз основ на Jaвен повик бр.09-4737/1 од 12/05/2021 за субвенционирање занаетчии на подрачјето на Општина Охрид за 2021 година и Правилникот за субвенционирање бр. 08-4086/12 ОД 28/04/2021, одобрен од страна на Советот на општина Охрид, Градоначалникот на Општина Охрид Константин Георгиески го донесе следното:

 

РЕШЕНИЕ ЗА СУБВЕЦИОНИРАЊЕ

 

Согласно правилникот на барателите ќе им биде исплатен износ од 9.000 денари со вклучен персонален данок, по поднесување на копија од трансакциска сметка и лична карта на барателите.

Недобитните апликации може да ја подигнат својата документација во Секторот за Туризам и локален економски развој.