Претседателот на Совет на општина Охрид врз основа на своите законски овластувања донесе решение за формирање на иницијативен одор за организација и оддржување на Локално младинско собрание на општина Охрид. Иницијативниот одбор се формира само за оддржување на конститутивната седница на локалното собрание на млади на општина Охрид.

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВЕН ОДБОР

 

 

 

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ: ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЧЛЕНОВИ НА ИНИЦИЈАТИВЕН ОДБОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНО МЛАДИНСКО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНА ОХРИД