Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Претседателот на Советот донесува:

 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ПЕТТАТА СЕДНИЦА
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

ЈА СВИКУВАМ петтата седница на Советот на општина Охрид на ден 13.12.2021 година (понеделник) со почеток во 09,00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.

За седницата го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

  1. Предлог – Одлука за разрешување и именување членови во Управниот одбор на  ЈП „Билјанини извори“ – Охрид.
  2. Предлог – Одлука за разрешување и именување членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП„Билјанини извори“ – Охрид.
  3. Предлог – Одлука за разрешување и именување членови во Управниот одбор на ЈП„Водовод“ – Охрид.
  4. Предлог – Одлука за разрешување и именување членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП„Водовод“ – Охрид.
  5. Предлог – Одлука за разрешување и именување членови во Управниот одбор на ЈП„Градски гробишта“ – Охрид.
  6. Предлог – Одлука за разрешување и именување членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП„Градски гробишта“ – Охрид.
  7. Предлог – Одлука за разрешување и именување членови во Управниот одбор на ЈП„Градски пазар“ – Охрид.
  8. Предлог – Одлука за разрешување и именување членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП„Градски пазар“ – Охрид.
  9. Предлог – Одлука за разрешување и именување членови во Управниот одбор на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид.
  10. Предлог – Одлука за разрешување и именување членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид.
  11. Предлог – Одлука за разрешување и именување членови во Управниот одбор на ЈП„Охридски комуналец“ – Охрид.
  12. Предлог – Одлука за разрешување и именување членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП„Охридски комуналец“ – Охрид.
  13. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување надоместок за членовите на Општинската изборна комисија – Охрид и избирачките одбори за локалните  избори 2021 година.
  14. Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Охрид за 2021 година.
  15. Предлог – Одлука за усвојување на Елаборатот за проценка на штети од мраз, слана и ниски температури во општина Охрид на ден 15.04.2021 година.
  16. Предлог – Одлука за усвојување на Елаборатот за проценка на штети од пороен дожд и град во општина Охрид на ден 18.07.2021 година.