Врз основа на член 40 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 31 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), претседателот на Советот донесува:

 

Р Е Ш Е Н И Е  ЗА СВИКУВАЊЕ НА ЧЕТИРИЕСЕТ И СЕДМАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

ЈА СВИКУВАМ четириесет и седмата  седница на Советот на општина Охрид на ден  21.09.2020 година (понеделник ) со почеток во 11.00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на Општина Охрид.

За седницата го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записник од 45 седница
  1.  Предлог- Програма за измена на  програмата за активностите на општина Охрид во областа на образованието за 2020 година.
  2. Предлог- Одлука за измена на распоредот на средствата во буџетот  на општина Охрид за 2020 година.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Живка Ангелоска