Врз основа на член 40 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), претседателот на Советот донесува:

 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ШЕЕСЕТ И ТРЕТАТА
СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

ЈА СВИКУВАМ шеесет и третата  седница на Советот на општина Охрид на ден 31.08.202 година ( вторник ) со почеток во 11.00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на Општина Охрид.

За седницата го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

Усвојување на Записниците од 61-та и 62-та  седница 

 

  1. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за даноци за периодот од 01.01. до 306.2021 година.
  2. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за комунални такси за периодот од 01.01. до 30.06.2021 година.
  3. Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.06.2021 година.
  4. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата  за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид 2021 за периодот од 01.01. до 30.06.2021 година.  
  5. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2021 година за периодот од 01.01.  до  06.2021 година.
  6. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за работата и реализација на Програмата за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица Охрид за 2020 година за периодот од 01.04. до  06.2021 година.
  7. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програма за активностите на Општина Охрид во областа на образованието за 2021 година за периодот од 01.01. до 30.06.2021 година.
  8. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програма за детска заштита 2021 година за периодот од 01.01. до 30.06.2021 година.
  9. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите од социјална заштита за 2021 година за периодот од 01.01. до 30.06.2021 година.
  10. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за спорт и рекреација за 2021 година за периодот од  01.2019 до 30.06.2021  година.
  11. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за културни манифестации и творештво за 2021 година за периодот од 01.01. до 30.06.2021 година.
  12. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за млади и невладини организации за  периодот од 01.01. до 30.06.2021 година.
  13. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2021-2023 година за периодот од 01.04. до 30.06. 2021 година.
  14. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за 2020 година за периодот од 01.01. до 30.06.2021година.
  15. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за енергетска ефикасност за 2021 година за периодот од 01.01. до 30.06.2021 година.
  16. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Развојната програма за други комунални услуги 2021-2023  за периодот од 01.01. до 30.06.2021 година.
  17. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програматa за изградба и реконструкција на локални патишта и улици  за периодот од 01.01. до 30.06.2021 година.
  18. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување јавна чистота   за периодот од 01.01. до  06.2021 година.
  19. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за  јавно осветлување   за периодот од 01.01. до 30.06.2021 година.
  20. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2021 година за периодот од 01.01. до 30.06.2021 година.
  21. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило за периодот од 01.01. до 30.06.2021 година.
  22. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за водоснабдување 2021 – 2023 година за периодот од 01.01. до 30.06.2021 година.
  23. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води 2021 – 2023 година за периодот од 01.01. до 30.06.2021 година.
  24. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за изградба на сообраќајна сигнализација   за периодот од 01.01. до 30.06.2021 година.
  25. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2021 – 2023 година за периодот од 01.01. до 30.06.2021 година.
  26. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за остварување на буџетот за периодот од 01.01. до 30.06.2021 година.
  27. Предлот- Одлука за усвојување на Извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за периодот од 01.01. до 30.06.2021 година.
  28. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за работата на JП „Билјанини Извори“ – Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2021  година.
  29. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот од работењето и остварените резултати  на ЈП  Градски Пазар – Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2021  година.
  30. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски Гробишта“ – Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2021 година.
  31. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот од остварените резултати од работењето на ЈП„Охридски Комуналец“ – Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2021 година. 
  32. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за работењето на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2021  година.
  33. Предлог – Одлука за усвојување на извештајот за работата и финансискиот извештај на ЈП„ВОДОВОД“ – Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2021  година.
  34. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во основните училишта во Општина Охрид.
  35. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ – Охрид.
  36. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во ОСУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид.
  37. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во СОСУ„Св.Кирил и Методиј“ – Охрид.
  38. Предлог – одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2021/2022 година на ООУ„Св.Наум Охридски“с.Пештани – Охрид.
  39. Предлог – одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2021/2022 година на ООУ„Братство- единство“ – Охрид.
  40. Предлог – одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2021/2022 година на ООУ„Ванчо Николески“ с. Лескоец.
  41. Предлог – Одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2021/2022 година на ООУ„Григор Прличев“ – Охрид.
  42. Предлог – одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2021/2022 година на ООУ„Живко Чинго“ с.Велгошти.
  43. Предлог – одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2021/2022  година на ООУ„Кочо Рацин“ – Охрид.
  44. Предлог – Одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2021/2022 година на ООУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид.
  45. Предлог – Одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2021/2022 година на ООУ„Христо Узунов“ – Охрид.
  46. Предлог-одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално–финансиското работење на ООМУ„Методи Патче“-Охрид за учебната 2020/2021 годинa.
  47. Предлог- одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Братство – Единство“ – Охрид за учебната 2020/2021 година.
  48. Предлог- одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ООУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец за учебната 2020/2021 година.
  49. Предлог- одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално–финансиското работење на ООУ„Григор Прличев“ – Охрид за учебната 2020/2021 година.
  50. Предлог-одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално–финансиското работење на ООУ„ЖивкоЧинго“ с. Велгошти за учебната 2020/2021 година.
  51. Предлог- одлука за усвојување на годишниот извештај за работата иматеријално – финансиското работење на ООУ„Кочо Рацин“ – Охрид за учебната 2020/2021година.
  52. Предлог- одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално–финансиското работење на ООУ„Св. Климент Охридски“ – Охрид за учебната 2020/2021 година.
  53. Предлог- одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално –финансиското работење на ООУ „Св. Наум Охридски“ с. Пештани за учебната 2020/2021 година.
  54. Предлог-одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално–финансиското работење на ООУ„Христо Узунов“- Охрид за учебната 2020/2021 година.
  55. Предлог- одлука за усвојување на годишната програма за работа на ООМУ„Методи Патче“ – Охрид за учебната 2021/2022 година.
  56. Предлог-одлука за усвојување на годишната програма за работа на ООУ„Братство – Единство“ – Охрид за учебната 2021/2022 година.
  57. Предлог- одлука за усвојување на годишната програма за работа на ООУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец за учебната 2021/2022 година
  58. Предлог- одлука за усвојување на годишната програма за работа на ООУ„Григор Прличев“ – Охрид за учебната 2021/2022 година.
  59. Предлог- одлука за усвојување на годишната програма за работа на ООУ„Живко Чинго“ Велгошти за учебната 2021/2022  година
  60. Предлог- одлука за усвојување на годишната програма за работа на ООУ „КочоРацин“ –Охрид за учебната 2021/2022  година.
  61. Предлог- одлука за усвојување на годишната програма за работа на ООУ„Св. Климент Охридски“ – Охрид за учебната 2021/2022 година.
  62. Предлог- одлука за усвојување на годишната програма за работа на ООУ„Св.Наум Охридски“ с.Пештани за учебната 2021/2022  година.
  63. Предлог- одлука за усвојување на годишната програма за работа на ООУ„Христо Узунов“ – Охрид за учебната 2021/2022  година.
  64. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООМУ„Методи Патче“- Охрид за 2022 година.
  65. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Братство единство“- Охрид за 2022година.
  66. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Ванчо Николески“ с. Лескоец за 2022 година.
  67. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Живко Чинго“ с. Велгошти за 2022 година.
  68. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Кочо Рацин“- Охрид за 2022 година.
  69. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Св. Климент Охридски“- Охрид за 2022 година.
  70. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Св. Наум Охридски“ с. Пештани – Охрид за 2022 година.
  71. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Христо Узунов“- Охрид за 2022 година.
  72. Предлог- Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишниот план за вработување за 2022 година на ЈП „Охридски Комуналец„ Охрид.
  73. Предлог- Одлука за учество во имплементација на проектот RELOAD 2, во рамките на „Регионалната програма за локална демократија во западен балкан RELOAD 2“,   финансиран од Европската унија, од инструментот за претпристапна помош (ИПА) и спроведуван од програмата за развој на Обединетите  нации – УНДП.
  74. Предлог- Одлука за пренесување на правото за објавување на јавен оглас за давање на простор за поставување Урбана опрема.
  75. Предлог- Одлука за усвојување на техничка исправка за ГП 2.18 за дел од УЗ 1 дел од УБ 1.3 опфат 1- Охрид, општина Охрид, донесен со Одлука на  Совет на општина Охрид бр. 07-1639/25 од 26.06.2009 година.
  76. Предлог-Одлука за прифаќање на иницијативата за експропријација на градежно земјиште на Кп.бр.  5563/2, 5593/2, 5593/6, 6470/2, 5583/9, 5583/10, 6470/2 сите во КО Охрид 4.
  77. Предлог- Одлука за прифаќање на иницијативата за експропријација на градежно земјиште на дел од Кп.бр. 13086/2, Кп.бр. 13106/3, Кп.бр. 13097/3, Кп.бр. 13107, Кп.бр. 13116, Кп.бр. 13087, Кп.бр. 13073/1  сите во КО Охрид 3.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Живка Ангелоска