Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), претседателот на Советот донесува:

 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ОСМАТА СЕДНИЦА  НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

ЈА СВИКУВАМ осмата седница на Советот на општина Охрид на ден 10.02.2022 година ( четврток ) со почеток во 09:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид. 

За седницата го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

  1. Предлог-одлука за верификација на мандат на член во Советот на општина Охрид.
  2. Предлог-решение за избор на член во Комисијата за јавни и комунални дејности.
  3. Предлог-решение за избор на член во Комисијата за финансии и буџет.
  4. Предлог-решение за избор на член во статутарно – правна комисија.
  5. Предлог-оперативна програма за организирање и функционирање на службата за зимско одржување на патишта и улици на подрачјето на општина Охрид за период март 2022 – март 2023 година.
  6. Предлог-одлука за донесување правилник за субвенционирање на општинскиот линиски превоз на патници на подрачјето на општина Охрид.
  7. Предлог-одлука за остварување на субвенции во линискиот превоз на патници, кој заеднички го организираат општина Охрид и општина Дебарца.
  8. Предлог-одлука за давање согласност на правилникот за давање дополнителни услуги од страна на Територијалната противпожарна единица (ТППЕ) при општина Охрид.
  9. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за изменување и дополнување на одлуката бр.02-267/2 од 05.11.2015 и 02-135/5 од 24.03.2016 година за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши ЈП Градски пазар Охрид.
  10. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 177 КО Пештани.
  11. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2154/2 и 2154/3 КО Лескоец.
  12. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2391 и 2393/1 КО Лескоец.
  13. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2553/1 и 2553/2 КО Долно Лакочереј.
  14. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1227 и 1228 КО Плаќе.
  15. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1428 КО Велестово.
  16. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 6284/5 КО Охрид 4.
  17. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1482 и 1499 КО Трпејца.
  18. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 869/1 и 869/2 КО Охрид 4.
  19. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 869/1 КО Охрид 4.
  20. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1310 КО Лескоец.
  21. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1486/1 и 1486/2 КО Трпејца.
  22. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1489/1 КО Пештани.
  23. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2902/1 КО Коњско.
  24. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 4228/4 КО Охрид 4.
  25. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1142 и 1341/1 КО Долно Лакочереј.
  26. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2377/1 КО Долно Лакочереј.
  27. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1620 и 1621/2 КО Лескоец.
  28. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 162/1 КО Охрид 4.
  29. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2905/1, 2905/2 и 2905/5 КО Елшани.
  30. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 252/2 и 252/3 КО Велестово.
  31. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 624/1, 621/1 и 623 КО Велестово.
  32. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2288 КО Љубаништа.
  33. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 869/1 КО Охрид 4.
  34. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 869/1 КО Охрид 4 (втор предмет).
  35. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1491 КО Трпејца.
  36. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2472/1 КО Коњско.
  37. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2867 и 3295 КО Коњско.
  38. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 3005/1 и 893/11 КО Коњско.
  39. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 3042/1 КО Елшани.
  40. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 3192/2 КО Коњско.
  41. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр.13890/3 КО Охрид 3.
  42. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр.1923/1 и 1923/2 КО Охрид 4.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донев