Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Претседателот на Советот донесува:

 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ТРЕТА СЕДНИЦА
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

ЈА СВИКУВАМ третата седница на Советот на општина Охрид на ден 22.11.2021 година (понеделник) со почеток во  08,30 часот.  

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.

За седницата го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

  1. Предлог Заклучок  за усвојување на информација за ЛОД методологијата за распределба на јавни средства на граѓански организации.
  2. Предлог Одлука за изменување и дополнување на одлуката за отстапување на  времено користење простор и спроведување постапка за формирање на Младински центар Охрид.
  3. Предлог Програма за измена на развојна програма за уредување на градежно земјиште за 2021-2023 година.
  4. Предлог Програма за измени и дополнувања на програмата за јавно осветлување за 2021 година.
  5. Предлог Програма за измени и дополнувања  на програмата за спорт и рекреација за 2021 година.
  6.  Предлог Одлука  за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Охрид за 2021 година.
  7. Предлог Одлука  за донесување на буџетскиот календар.
  8. Предлог Одлука за  определување  на надоместок за  членовите за  општинската  изборна комисија Охрид и избирачките одбори за локалните избори 2021 година.
  9. Предлог Одлука  за престанок на важење на одлука за организација, делокруг и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на општина Охрид.
  10.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.907/2 КО Оровник.
  11.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.915/2 и КП.бр. 914/2 КО Оровник.
  12.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.953/3 КО Оровник.
  13.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1107 и КП.бр. 954/1 КО Оровник.
  14.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1158, 1157  и  КП.бр. 1159  КО Куратица.
  15.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1171/1 и  КП.бр. 1172 КО Орман.
  16.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1615, 1616 и КП.бр. 1623  КО Лескоец.
  17.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.14 КО Вапила.
  18.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.23/1 КО Косел.
  19.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.80/21  КО Долно Лакочереј.
  20.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.91  и 92/1 КО Косел.
  21.  Предлог Одлука за утврдување потреба  од донесување  урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно  изградениот објект на КП. бр.93 за КО Велгошти.
  22.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.93/1  и 93/2 КО Косел.
  23.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска  документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.99 КО Косел.
  24.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.117 КО Охрид 4.
  25.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.139 КО Охрид 4.
  26.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.197 КО Косел.
  27.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект КП.бр.  253, 252 и КП.бр. 1072   КО Косел.
  28.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.298 КО Долно Лакочереј.
  29.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.356/3 и КП.бр. 356/6 КО Лескоец.
  30.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.388 КО Велгошти.
  31.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.414 КО Ливоишта.
  32.   Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.418 КО Ливоишта.
  33.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.431/1 КО Охрид 4.
  34.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.501/1 КО Ливоишта.
  35.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.548/1 КО Ливоишта.
  36.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.600/3 КО Ливоишта.
  37.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.701 КО Вапила.
  38.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.702/3 и кп.бр. 702/2  КО Лескоец.
  39.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.709/1 КО Косел.
  40.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.734 КО Вапила.
  41.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.742/3 КО Косел.
  42.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.742/3  и КП.бр. 740/2 КО Косел.
  43.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на  КП.бр.752/1 КО Завој.
  44.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.788/2 КО Косел.
  45.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на  КП.бр.798/1  и 798/2 КО Завој.
  46.   Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.953/3 КО Оровник.
  47.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.994 КО Косел.
  48.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1204 КО Лескоец.
  49.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2206 и КП.бр. 1201/3  КО Лескоец.
  50.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1263, 1180 и 1264 КО Куратица.
  51.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1264 и кп.бр. 1270  КО Лескоец.
  52.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1276 КО Лескоец.
  53.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1314/1 КО Лескоец.
  54.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1540 КО Рамне.
  55.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1588/1 КО Лескоец.
  56.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1755 КО Лескоец.
  57.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1759/1 КО  Горно Лакочереј.
  58.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1801/1 и КП.бр. 1801/2 КО Лескоец.
  59.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1838/1 КО Лескоец.
  60.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1852/1 КО Лескоец.
  61.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1861 КО Лескоец.
  62.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1873 КО Лескоец.
  63.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1883  КО Долно Лакочереј.
  64.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1929, 1930 и 1931 КО Лескоец.
  65.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1935/1, 1935/2 и 1935/3 КО Лескоец.
  66.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1974 КО Лескоец.
  67.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1985/1 КО Лескоец.
  68.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1999 КО Горно Лакочереј.
  69.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2004 КО Долно Лакочереј.
  70.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2041/1 КО Долно Лакочереј.
  71.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2053 КО Лескоец.
  72.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2110 КО Лескоец.
  73.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2132/1 КО Лескоец.
  74.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2133/1 КО Долно Лакочереј.
  75.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2147/1 КО Лескоец.
  76.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2157 КО Лескоец.
  77.   Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2187 КО Лескоец.
  78.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2270 КО Лескоец.
  79.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2299 КО Лескоец.
  80.   Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2333 КО Лескоец.
  81.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2336 КО Лескоец.
  82.   Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2438 КО Охрид 4.
  83.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2455/1  КО Лескоец.
  84.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2573/1 КО Долно Лакочереј.
  85.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2603 КО Долно Лакочереј.
  86.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2666/1 КО Долно Лакочереј.
  87.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2865/5 КО Охрид 4.
  88.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2869/3 КО Охрид 4.
  89.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.11047 и кп.бр. 11028 КО Охрид 2.
  90.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.125  и кп.бр. 127/1   КО Вапила.
  91.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.230/1  и кп.бр. 230/2 КО Охрид 4.
  92.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.636 КО Охрид 4.
  93.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.685  и кп.бр. 739   КО Вапила.
  94.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.834  и кп.бр. 835 КО Речица.
  95.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1905/3 КО Охрид 4.
  96.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.3189 КО Охрид 4.
  97.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.10491 КО Охрид 2.
  98.   Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1443/1, 1443/3, 1444/1 и КП.бр. 1444/2   КО Лескоец.
  99.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.80/1    КО Долно Лакочереј (ВОН ГРАД).
  100. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 362  КО Велгошти.
  101.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 990/1 КО Оровник.
  102.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1177 КО Лескоец.
  103.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1520 КО Лескоец.
  104.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1566/1, 1566/2, 1567/1 и КП.бр. 1567/2 КО Лескоец.
  105.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1699 КО Лескоец.
  106.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација,  за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 1774/3   Ко Велгошти.
  107.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1808/1 КО Лескоец.
  108.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1907/1 КО Лескоец.
  109.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2108 и 2109/1  КО Лескоец.
  110.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2153/1 КО Лескоец.
  111.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2298 КО Лескоец.
  112.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2456/1 КО Долно Лакочереј.
  113.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација,  за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 4932/2 и КП.бр. 4932/1   КО Охрид 4.
  114.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација,  за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 7846   КО Охрид 1.
  115.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација,  за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 10774/1   КО Охрид 2.
  116.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација,  за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр.11591 КО Охрид 2.
  117.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација,  за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр.13260/1 КО Охрид 3.
  118.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација,  за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 13284/1   КО Охрид 3.
  119.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација,  за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 13319   КО Охрид 3.
  120.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 237 и 1339/8 КО Долно Лакочереј (ВОН ГРАД).

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Сашо Донев