Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007,01/08,10/10,05/11,09/14 и 14/14), претседателот на Советот донесува:

 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ЧЕТИРИЕСЕТАТА СЕДНИЦА   
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

ЈА СВИКУВАМ четириесетата седница на Советот на општина Охрид на ден 12.03.2020 година (четврток ) со почеток во  11,00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на Општина Охрид.

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

Усвојување на Записникот од 39 седница

 1. Предлог – одлука за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за периодот од 01.01.2019 до  12.2019 година.
 2. Предлог – одлука за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година.
 3. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2019-2021 година.
 4. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за работата на Територијалната противпожарна единица–Охрид за периодот од 01.01. до 31.12.2019 година.
 5. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за даноци за периодот од 01.01. до 312.2019 година
 6. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за комунални такси за периодот од 01.01.2019 до 312.2019 година.
 7. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за периодот од 01.01. до 31.12.2019 година.          
 8. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за спорт и рекреација за 2019 година.
 9. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за активностите на општина Охрид во областа на образованието за 2019 година за периодот од 01.01.-31.12.2019 година.
 10. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програма за детска заштита за 2019 година, за период од 01.01-31.12.2019 година.
 11. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за социјална заштита за периодoт од 01. до 31.12.2019 година.
 12. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за културни манифестации и творештво за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година.
 13. Предлог- одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за млади и невладини организации за периодот од 01.01. до 31.12.2019 година.
 14. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на  програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици     за периодот  од 01.01.2019 до 31.12.2019 година.
 15. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за водоснабдување за 2019 – 2021 година за периодот од 01.01.2019 до  12.2019 година.
 16. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на  програмата за јавно осветлување   за периодот од 01.01. до  12.2019 година.
 17. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за одведување и прeчистување на отпадна вода за 2019 – 2021 година за периодот од 01.01. до 31.12.2019 година.
 18. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2018 – 2020 година за периодот од 01.01.2019 до 12.2019 година
 19. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на  програмата за други комунални услуги   за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година
 20. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2019 – 2021 година за периодот од 01.01.2019 до 12.2019 година
 21. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај за 2018 – 2020 година за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година.
 22. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување  јавна чистота за периодот од 01.01.2019 до 31.12. 2019 година
 23. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за периодот 01.01-31.12.2019 година.
 24. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на  Програмата за енергетска ефикасност за периодот од 01.01. до 31.12.2019 година.
 25. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Охрид за периодот од 01.01. до 31.12.2019 година.
 26. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работата на Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените за периодот од 01.01. до 31.12.2019 година.
 27. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештајот за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2019 година.
 28. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај и завршна сметка  на буџетот на единицата на локалната самоуправа Општина Охрид за 2019 година и Извештајот за годишниот  попис за 2019 година.
 29. Предлог- одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на буџетот на општина Охрид за 2020 година.
 30. Предлог- одлука за измени и дополнување на одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите за државните службеници за 2020 година.
 31. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за периодот од 01.07. до 12.2019 година.
 32. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2019 година на ОУ„Христо Узунов“ – Охрид.
 33. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2019 година на ОУ„Григор Прличев“ – Охрид.
 34. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2019 година на ОУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид.
 35. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2019 година на ОУ„Братство – единство“ – Охрид.
 36. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2019 година на ОУ„Кoчо Рацин“ Охрид.
 37. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2019 година на ОУ„Живко Чинго“ с.Велгошти.
 38. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2019 година на ОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец.
 39. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2019 година на ОУ„Св.Наум Охридски“ с. Пештани.
 40. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2019 година на ОМУ„Методи Патче“ – Охрид.
 41. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2019 година на ОСУ„Св. Климент Охридски“ – Охрид.
 42. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2019 година на СОСУ„Св. Кирил и Методиј“ – Охрид.
 43. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2019 година на ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ – Охрид.
 44. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2019 година на ОУТУ„ Ванчо Питошески“ – Охрид.
 45. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2019 година на ЈОУДГ за деца „Јасна Ристеска“ – Охрид.
 46. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОЈУ Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Кузман Шапкарев“ – Охрид за 2018/2019 година.
 47. Предлог-одлука за давање мислење на одлуката за донесување на статут на ООУ „Братство единство“-Охрид.
 48. Предлог-одлука за давање мислење на одлуката за донесување на статут на ООУ „Ванчо Николески“- с.Лескоец.
 49. Предлог-одлука за давање мислење на одлуката за донесување на статут на ООУ „Живко Чинго“ с.Велгошти.
 50. Предлог-одлука за давање мислење на одлуката за донесување на статут на ООУ “Кочо Рацин“ Охрид.
 51. Предлог-одлука за давање мислење на одлуката за донесување на статут на ООМУ „Методи Патчев“ Охрид.
 52. Предлог-одлука за давање мислење на одлуката за донесување на статут на ООУ „Св.Климент Охридски“  Охрид.
 53. Предлог-одлука за давање мислење на одлуката за донесување на статут на ООУ „ Св.Наум Охридски“ с.Пештани.
 54. Предлог-одлука за давање мислење на одлуката за донесување на статут на ООУ „Христо Узунов“ Охрид.
 55. Предлог-одлука за усвојување на Финансискиот извештај и Годишниот извештај за работењето на ЈП ВОДОВОД Охрид за периодот од 01.01. до 31.12.2019 година.
 56. Предлог-одлука за усвојување на Годишната сметка за работата на ЈП„Билјанини извори“ – Охрид за 2019 година.
 57. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Грaдски гробишта“ – Охрид за периодот од 01.01. до 31.12.2019 година.
 58. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за остварените резултати од работењето на ЈП „Охридски комуналец“ – Охрид за периодот од 01.01. до  12.2019 година.
 59. Предлог-одлука за усвојување на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП „Нискоградба Охрид“ – Охрид за 2019 година.
 60. Предлог-одлука за усвојување на Извештај од работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар – Охрид за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019.
 61. Предлог-одлука за давање согласност на Одлука за распределба на вишокот средства (добивка) од работењето на ЈП ВОДОВОД Охрид за 2019 година.
 62. Предлог- одлука за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈП „Градски гробишта“-Охрид.
 63. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за кредитно задолжување на ЈП „Градски гробишта“ Охрид кај деловните банки за реализација на проект за инсталација на мрежно-поврзан фотоволтаичен систем за производство на електрична енергија за сопствени потреби.
 64. Предлог- Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички  планови на територијата  на  општина Охрид  за 2020-2022 г.
 65. Предлог-одлука за прифаќање на иницијативата за експропријација на градежно земјиште.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Живка Ангелоска