Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), претседателот на Советот донесува:

 

Р Е Ш Е Н И Е ЗА СВИКУВАЊЕ НА ЧЕТИРИЕСЕТ И ОСМАТА ОХРИД

 

 ЈА СВИКУВАМ четириесет и осмата седница на Советот на општина Охрид на ден  24.09.2020 година (  четврток ) со почеток во 10.00 часот.

 

Седницата ќе се одржи преку конференциска врска со употреба на интернет комуникација во 10:00 часот.

За седницата го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

  1. Предлог- Заклучок за усвојување на информацијата за  одржување на  наставата во основните и средните училишта  во учебната 2020/2021 година на општина  Охрид.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Живка Ангелоска