Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), претседателот на Советот донесува:

 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ШЕЕСЕТ И ЧЕТВРТАТА СЕДНИЦА
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

ЈА СВИКУВАМ шеесет и четвртата седница на Советот на општина Охрид на ден 29.09.2021 година (среда) со почеток во 11:00 часот.

Седницата ќе се одржи во големата сала во зградата на Општина Охрид.

За седницата го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

  1. Предлог- Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално –финансиското работење на ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ – Охрид за учебната 2020/2021  година.
  2. Предлог- Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално –финансиското работење на ОСУ „Св. Климент Охридски“ – Охрид  за учебната 2020/2021  година.
  3. Предлог- Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално –финансиското работење на Државното средно училиште РЦСОО„Ванчо Питошески“ – Охрид за учебната 2020/2021  година.
  4. Предлог- Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално –финансиското работење на СОСУ„Св. Кирил и Методиј“ – Охрид за учебната 2020/2021 година
  5. Предлог- Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ – Охрид за учебната 2021/2022  година.
  6. Предлог- Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОСУ„Св. Климент Охридски“ – Охрид за учебната 2021/2022  година.
  7. Предлог- Одлука  за усвојување на Годишната програма за работа на  СОСУ„Св. Кирил и Методиј“ – Охрид за учебната 2021/2022 година.
  8. Предлог- Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа на јавната општинска установа за деца детска градинка „Јасна Ристеска“ – Охрид за учебната 2020/2021 година.
  9. Предлог- Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на  ЈОУДГ„Јасна Ристеска“ – Охрид за учебната 2021/2022 година.
  10. Предлог- Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на  ОЈУ„Кузман Шапкарев“ –  Охрид за 2021/2022 година.

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Живка Ангелоска