СЕКТОР ЗА ТУРИЗАМ И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Секторот за туризам и локален економски развој ги врши работите што се однесуваат на: промовирање на туристичките вредности на Општината; туристичка и угостителска дејност од мал обем; локалниот економски развој преку изработка на програми и мерки за поддршка на малите и средни претпријатија и претприемништвото на локално ниво и вршителите на занаетчиска дејност и врши други работи утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.