СЕКТОР ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД

Сектор за заштита на животна средина и управување со отпад ги врши работите што се однесуваат на издавање на дозволи и елаборати за животна средина од локално значење утврдени со закон; заштита на животната средина и природата и преземање мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот и почвата; следење на состојбата во областите, и предлагање на мерки и активности за подобрување на истите; ја координира својата работа со работата на другите сектори во рамките на општинската администрација и врши други работи утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Б А Р А Њ Е ДО КОМИСИЈА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ДРВА НА ПОДРАЧЈЕ НА ОПШТИНА ОХРИД

Контакт: Владимир Јованоски

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок. 158

E-mail: sektor.zivotnasredina@ohrid.gov.mk