ЈАВЕН УВИД На УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ ГП НА КП 393/1, 394/2, 1134/6 И 1701/2, КО ЛЕСКОЕЦ СО НАМЕНА Г2 ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА/Г2.4-– ИНДУСТРИСКИ ЗГРАДИ ОД ЛЕСНА ЗГРАДИ ОД ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА КОФАБРИЧКИ МПЛЕКСИ, ИНДУСТРИСКИ РАБОТИЛНИЦИ, ХАЛИ ЗА МОНТАЖА, СКЛАДОВИ, ТОПЛАНИ, ГЕНЕРАТОРСКИ СТАНИЦИ И СЛИЧНО, ОПШТИНА ОХРИД, со Технички број: 48/21 изработен од Друштво за просторно и урбанистичко планирање ПОЛОГ ПРОЕКТ-ПРО ДОО Гостивар. ќе трае 15 дена во електронска форма, кој надлежниот орган го става на увид на јавноста со објавување на службената web страна на Општина Охрид https://www.ohrid.gov.mk/ и на официјалната страна од е-урбанизам https://www.e-urbanizam.mk во периодот од 30.07.2022 до 14.08.2022 година за кое време може да се доставуваат евентуални забелешки, секој работен ден од 08.30 до 13.30 во просториите на Општина Охрид, Сектор за урбанизам.

 

 

 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ ГП НА КП 393/1, 394/2, 1134/6 И 1701/2, КО ЛЕСКОЕЦ СО НАМЕНА Г2 – ИНДУСТРИСКИ ЗГРАДИ ОД ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА/Г2.4-ЗГРАДИ ОД ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА – ФАБРИЧКИ КОМПЛЕКСИ, ИНДУСТРИСКИ РАБОТИЛНИЦИ, ХАЛИ ЗА МОНТАЖА, СКЛАДОВИ, ТОПЛАНИ, ГЕНЕРАТОРСКИ СТАНИЦИ И СЛИЧНО, ОПШТИНА ОХРИД

ЗАПИСНИК ПО ЗАВРШЕН ЈАВЕН УВИД НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ ГП НА КП 393/1, 394/2 И ЦЕЛА 1701/2, КО ЛЕСКОЕЦ