Врз основа на Одлуката за вршење општински линиски превоз на патници во Општина Охрид бр. 08-7951/10 донесена на седницата на Совет одржана на ден 11.06.2015 година, Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за вршење општински линиски превоз на патници во Општина Охрид бр.08-12305/34 од 06.12.2021 и Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за вршење општински линиски превоз на патници во Општина Охрид бр.08-653/12 од 31.01.2022 година, Oпштина Охрид објавува:

 

ЈАВЕН ОГЛАС БР. 01/2023 ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЕН СЕЗОНСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ

ВОЗЕН РЕД ЗА СЕЗОНСКА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ

ПАКЕТ ЛИНИИ-СЕЗОНСКИ ПРЕВОЗ

ПОНУДА

ИЗЈАВА

ПРИМЕРОК УПЛАТА ЗА ДЕПОЗИТ