Согласно Г2 програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2022 година, Секторот за Туризам и ЛЕР при општина Охрид објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК
ЗА ОТКУП НА ФОТОГРАФИИ СО МОТИВИ ОД ОХРИД
(културни, историски и природни убавини)

 

Предмет на Јавниот повик е откуп на фотографии со мотиви од Охрид (културни, историски и природни убавини) согласно Г2 програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2022 година.

 

 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ОТКУП НА ФОТОГРАФИИ СО МОТИВИ ОД ОХРИД

ПРИЈАВА НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ОТКУП НА ФОТОГРАФИИ (word.doc)