Врз основа на Годишната програма на Секторот за туризам и локален економски развој за 2022 година, предвидено e субвенционирање на уплатената такса за привремен престој на домашни и странски туристи за физички лица вршители на угостителска дејност во општина Охрид. Согласно истата и донесениот Правилник за субвенционирање- (начинот и видот) на туристичката такса на вршителите на угостителска дејност од 07.10.2022  со бр. 08-13707/10, општина Охрид објавува:

JАВЕН ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА ЗА ДОБИВАЊЕ СУБВЕНЦИИ НА УПЛАТЕНАТА ТАКСА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ НА ДОМАШНИ И СТРАНСКИ ТУРИСТИ ЗА ПЕРИОД 01.10.2022 – 30.11.2022

JАВЕН ПОВИК (втора објава) ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА ЗА ДОБИВАЊЕ СУБВЕНЦИИ НА УПЛАТЕНАТА ТАКСА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ НА ДОМАШНИ И СТРАНСКИ ТУРИСТИ

БАРАЊЕ за субвенционирање на ТПП
Листа на лица евидентирани во книгите за домашни и странски гости