Согласно Програмата на Советот на  општина Охрид(А0) („Службен гласник на општина Охрид“ бр.17/2021  со бр. 08-13561/19 од 29.12.2021 година и Одлуката за измени и дополнување на Програмата за одржување на локални патишта и улици и регулирање на режим на сообраќај со број 08-7805/1 од 08.06.2022 година, општина Охрид објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД И ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ КОЈ ЗАЕДНИЧКИ ГО ОРГАНИЗИРААТ ОПШТИНИТЕ ОХРИД И ДЕБРЦА

ПРАВИЛНИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИОТ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД , КАКО И ПРЕВОЗОТ НА ПАТНИЦИ ШТО ЗАЕДНИЧКИ ГО ОРГАНИЗИРААТ ОПШТИНА ОХРИД И ОПШТИНА ДЕБРЦА