Согласно Г2 Програма за за поддршка на развој на туризмот во општина Охрид за 2021 , („Службен гласник на општина Охрид “бр.09-11545/58 од 29.12.2020) и Правилник за користење на финансиски средства од Буџетот на општина Охрид за субвенционирање на даватели на услуги во семестувачки капацитети од мал обем   на општина Охрид, со Одлука на совет бр.08-4086/15 од 28.04.2021 година, Правилник за користење на финансиски средства од Буџетот на општина Охрид за субвенционирање на туристички водичи    на општина Охрид, со Одлука на совет бр.08-4086/17 од 28.04.2021 година, Правилник за користење на финансиски средства од Буџетот на општина Охрид за субвенционирање на даватели на услуги во селски туризам и даватели на угостителски услуги во селски домаќинства   на општина Охрид, со Одлука на совет бр.08-4086/16 од 28.04.2021 година, Правилник за користење на финансиски средства од Буџетот на општина Охрид за субвенционирање на даватели на услуги поврзани со водениот превоз и други рекреативни активности на вода и плажа  на општина Охрид, со Одлука на совет бр.08-4086/14 од 28.04.2021 г.општина Охрид  зa 2021 г. објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК
за субвенционирање на четири (4) категории туристички дејности:

 

    1. Субвенционирање на даватели на услуги во семестувачки капацитети од мал обем   на подрачјето на Општина Охрид
    2. Субвенционирање на туристички водичи    на општина Охрид
    3. Субвенционирање на даватели на услуги во селски туризам и даватели на угостителски услуги во селски домаќинства
    4. Субвенционирање на даватели на услуги поврзани со водениот превоз и други рекреативни активности на вода и плажа  на општина Охрид

 

  1. Опис на јавниот повик… (повеќе)
Јавен повик за субвенционирање на четири (4) категории категории туристички дејности

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ЧЕТИРИ (4) КАТЕГОРИИ КАТЕГОРИИ ТУРИСТИЧКИ ДЕЈНОСТИ

ПРАВИЛНИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА СТАНОИЗДАВАЧИ

Б А Р А Њ Е ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ВО СМЕСТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ ОД МАЛ ОБЕМ (word doc.)

ПРАВИЛНИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗАМ

Б А Р А Њ Е ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ВО СЕЛСКИ ТУРИЗАМ (word doc.)

ПРАВИЛНИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ

Б А Р А Њ Е ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ (word doc.)

ПРАВИЛНИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА УСЛУГИ СО ВОДЕН ПРЕВОЗ

Б А Р А Њ Е ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ПОВРЗАНИ СО ВОДЕНИОТ ПРЕВОЗ И ДРУГИ РЕКРЕАТИВНИ АКТИВНОСТИ НА ВОДА И ПЛАЖА (word doc.)