Јавниот повик за финансирање на проекти од областа на одржливиот локален економски развој и туризмот за 2020 година кој го објави Секторот за Туризам и ЛЕР при општина Охрид на 22.01.2020 година се поништува.

Решението за поништување на Јавниот оглас е објавено во прилог

ПОНИШТЕН ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ТЛЕР