И покрај актуелната состојба со здравствената криза, Општина Охрид продолжи континуирано да ги реализира предвидените инвестиции во основните и средните училишта. Реализирани се низа проекти кои се значајни за подобрување на условите за учениците и образовниот процес.