Врз основа на Програмата за заштита на потрошувачите на oпштина Охрид за период 2022-2023 година (“Службен гласник на општина Охрид” бр. 8 од 01.08.2022 година), општина Охрид  објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА БАРАЊА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2022 ГОДИНА, НАМЕНЕТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2022-2023 ГОДИНА

ПРИЈАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2022 ГОДИНА