Во врска со објавениот јавен повик за субвенционирање на општинскиот линиски превоз на патници на подрачјето на општина Охрид , како и превозот на патници што заеднички го организираат Општина Охрид и Општина Дебрца, го доставуваме следното известување:

 

  •   Превозници кои ќе бидат субвенционирани, по линии:
Ред број Назив на понудувач Линија за која имаат поднесено барање за субвенционирање
1. Бале Турс ДООЕЛ Охрид Охрид-Свиништа-Куратица
2. Бале Турс ДООЕЛ Охрид Охрид-Вапила-Ливоишта
3. Дебарца Експрес ДООЕЛ Дебарца Охрид-Велмеј-Охрид
4. Ина П Компани ДОО Охрид-Трпејца-Св.Наум-Охрид
5. Ина П Компани ДОО Охрид-Слатино-Охрид
6. Ина П Компани ДОО Охрид-Г.Лакочереј-Охрид, линија 2
7. Омега 2006 ДООЕЛ Охрид-Врбјани-Охрид
8. Експрес Димакс ДООЕЛ Охрид Охрид-Пештани-Охрид, линија 1
9. Експрес Димакс ДООЕЛ Охрид Охрид-Елшани-Охрид
10. Омега 2006 ДООЕЛ Охрид-Лакочереј-Охрид, линија 1
11. Галеб АД Охрид Градска Линија 1
12. Галеб АД Охрид Градска Линија 2
13. Галеб АД Охрид Охрид-Косел-Охрид, линија 2
14. Галеб АД Охрид Охрид-Велгошти-Охрид линија 1
15. Галеб АД Охрид Охрид-Велгошти-Охрид линија 2
16. Галеб АД Охрид Охрид-Пештани-Охрид, линија 2