Општина Охрид-Проект КРОС4ОЛ објавува оглас Бр. КРОС4ОЛ #PC1- PT-D 1.4.2/1 за пополнување на следните административни позиции во проектот:

    1. ЈАВЕН ПОВИК БР. КРОС4ОЛ 
    2. PUBLISH CALL NO. CROSS4ALL