Во рамките на програмата за комунален развој, сообраќај и улици, денеска започна асфатирање на неколку тесни улички во Пештани. Асфалитрањето ќе продолжи во селата Коњско, Елшани, Лескоец и населбата „Радојца Новичиќ“. За овие зафати ќе бидат потрошени 7.500.000,оо денари, средства обезбедени од Буџетот на општина Охрид.