Врз основа на член 36, 37, 38, 39 и 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15,106/15,153/15,190/16 и 21/18)  Одлуката на Управниот Одбор на ЈП Градски пазар Охрид  за давање под закуп недвижни ствари – деловни простори  , 02-525/1 од 31.01.2018 година, Одлуката на Советот на Општина Охрид бр. 08-3185/20 од14.03.2018 година  и Извештај  на овластено лице  бр . 03-515 од 24.01.2018 година за процена на пазарна вредност на недвижен имот Деловен простор бр.3 од 30 м2 по Имотен лист бр.14766 КО  Охрид 1 , Деловен простор бр.6 од 47,5 м2 по Имотен лист бр.14766 КО  Охрид 1 бр.14766 КО Охрид 1, Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари дава:

ОБЈАВА БР. 01/2019 ЗА ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА СТВАРИ ВО ОПШТИНСКА СОПСТВЕНОСТ (ОБЈАВА ПО ПРВ ПАТ)