Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14 и 14/14), претседателот на Советот донесува:

 

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА ТРИЕСЕТ И ПЕТТАТА  СЕДНИЦА   НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

ЈА СВИКУВАМ триесет и петтата седница на Советот на општина Охрид на ден 29.11.2019 година (петок) со почеток во 11:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на Општина Охрид.

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записникот од 33 седница и 34 седница

 

 1.  Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата  за работа на Советот на општина Охрид за 2019 година за периодот од 01.01. до 30.09.2019 година.
 2. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на  Програмата  за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид 2019 за периодот од 01.07. до 30.09.2019 година.
 3. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2019 година   за периодот од 01.07.  до  30.09.2019 година.
 4. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица Охрид за 2019 година за  периодот од 01.07. до  30.09.2019 година.
 5. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2019-2021 година за периодот од 01.07. до 30.09. 2019 година.
 6. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за 2019 година за периодот од 01.01. до 30.09.2019 година.
 7. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за енергетска ефикасност за 2019 година за периодот од 01.01. до 30.09.2019 година.
 8. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на  програмата за други комунални услуги  за периодот од 01.01. до 30.09.2019 година.
 9. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програматa за изградба и реконструкција на локални патишта и улици  за периодот од 01.01. до 30.09.2019 година.
 10. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување  јавна чистота   за периодот од 01.01. до  30.09.2019 година.
 11. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на  програмата за  јавно осветлување   за периодот од 01.01. до 30.09.2019 година.
 12. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на  програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2019 година за периодот од 01.01. до 30.09.2019 година.
 13. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување и користење на паркови и зеленило  за периодот од 01.01. до 30.09.2019 година.
 14. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за водоснабдување 2019 – 2021 година за периодот од 01.01. до 30.09.2019 година.
 15. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води 2019 – 2021 година за периодот од 01.01. до 30.09.2019 година.
 16. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на  програмата за изградба на сообраќајна сигнализација   за периодот од 01.01. до 30.09.2019 година.
 17. Предлог-Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2019 – 2021 година за периодот од 01.01. до 30.09.2019 година.
 18. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програма за активностите на Општина Охрид во областа на образованието  за 2019 година за периодот од 01.01. до 30.09.2019 година.
 19. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програма за детска заштита  2019 година за периодот од 01.01. до 30.09.2019 година.
 20. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата заагтивностите од  социјална заштита за 2019 година за периодот од 01.01. до 30.09.2019 година.
 21. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за спорт и рекреација  за 2019 година за периодот од  01.01.2019 до 30.09.2019  година.
 22. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за културни  манифестации и творештво за 2019 година за периодот од 01.01. до 30.09.2019 година.
 23. Предлог-Одлука за усвојување на  Извештајот за реализација на Програмата за млади и невладини организации за  периодот од 01.07. до 30.09.2019 година.
 24. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за остварување на буџетот  за периодот од 01.01. до 30.09.2019 година.
 25. Предлог- одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски гробишта“ – Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2019  година.
 26. Предлог- одлука  за усвојување на Извештајот oд работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2019 година.
 27. Предлог- одлука  за усвојување на Извештајот за работaта на ЈП „Билјанини извори“ – Охрид за периодот од 01.07. до 30.09. 2019 година.
 28. Предлог- одлука за усвојување на Извештајот за работењето и остварените резултати на ЈП „ Охридски комуналец “ – Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2019  година.
 29. Предлог- одлука за усвојување на Извештајот за работењето на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид за периодот од 01.01. до 30.09.2019  година.
 30. Предлог- одлука  за усвојување на Финансискиот извештај на МЈП „Проаква“ – Струга РЕ „Водовод“ –  Охрид за периодот од 01.01. до 30.09.2019 година.
 31. Нацрт-програма за поттикнување на развојот на туризмот на Општина Охрид за 2020 година.
 32. Нацрт-програма за поддршка на локалниот економски развој на Општина Охрид за 2020 година.
 33. Нацрт-програма за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Охрид за 2020 – 2022 година.
 34. Нацрт- програма за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица Охрид за 2020 година.
 35. Нацрт- програма за заштита на животната средина и природата за 2020 година.
 36. Нацрт-програма за спорт и рекреација за 2020 година.
 37. Нацрт -програма за активностите на Општина Охрид во областа на образованието за 2020.
 38. Нацрт – програма за детска заштита за 2020 година.
 39. Нацрт -програма за социјална заштита за 2020 година.
 40. Нацрт- програма за млади и невладини организации за 2020 година.
 41. Нацрт -програма за култура  за 2020 година.
 42. Нацрт -програма за работа на Советот на Општина Охрид за 2020 година.
 43. Нацрт-програма за унапредување на  родова рамноправност на локално ниво  за 2020 година.
 44. Нацрт -програма за енергетска ефикасност за 2020 година.
 45. Нацрт -програма за одржување  јавна чистота за 2020 година.
 46. Нацрт -програма за подигање и одржување  на паркови и зеленило за 2020 година.
 47. Нацрт – програма за јавно осветлување за 2020 година.
 48. Нацрт-програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим  на сообраќај за 2020 година.
 49. Нацрт -програма други комунални услуги за 2020 година.
 50. Нацрт – развојна  програма  за  изградба  на системи за  водоснабдување за периодот од 2020 до 2022 година.
 51. Нацрт-програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за  2020 година.
 52. Нацрт-развојна програма за изградба на системи за одведување и прочистување  на отпадни води за 2020 – 2022 година.
 53. Нацрт-програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2020 година.
 54. Нацрт-развојна програма за уредување  градежно земјиште за 2020 -2022 година.
 55. Предлог- одлука  за утврдување фискална стратегија и развојни програми на Општина Охрид за 2020 година.
 56. Предлог-одлука за усвојување на Нацрт буџетот на Општина Охрид за 2020 година.
 57. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во  ОУ„Методи Патче“- Охрид за 2020 година.
 58. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во  ОУ „Братство единство“- Охрид за 2020 година.
 59. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во  ОУ „Ванчо Николески“ с. Лескоец за 2020 година.
 60. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во  ОУ „Григор Прличев“- Охрид за 2020 година.
 61. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во  ОУ „Живко Чинго“ с. Велгошти за 2020 година.
 62. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во  ОУ „Кочо Рацин“- Охрид за 2020 година.
 63. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во  ОУ „Св. Климент Охридски“- Охрид за 2020 година.
 64. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во  ОУ „Св. Наум Охридски“ с. Пештани – Охрид за 2020 година.
 65. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во  ОУ „Христо Узунов“- Охрид за 2020 година.
 66. Предлог-одлука за пренесување на правото на времено користење на  недвижен имот – дел од деловен простор, сопственост на општина Охрид на Министерството за информатичко општество  и администрација.
 67. Предлог- одлука  за склучување договор за измени на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на административно деловно трговска зграда која вклучува изградба на затворен зелен пазар.
 68. Предлог- одлука за избор на командир на полициска станица од општа  надлежност Охрид.
 69. Предлог – одлука за поддржување при аплицирање на проект “Изработка на проектна документација за изградба на дистрибутивна гасоводна мрежа во град  Охрид, на ниво на: проект за инфраструктура,  идеен  проект,  основен проект  и  ревизија на проектната документација“.
 70. Предлог- одлука за  подигање  спомен-обележје за Милениумскиот јубилеј: 1000 години Охридска Архиепископија.
 71. Предлог –одлука за  формирање одбор  за подигање спомен – обележје за  Милениумскиот јубилеј: 1000 години Охридска Архиепископија.
 72. Предлог- одлука за утврдување локација за градба на спомен- обележје за  Милениумскиот јубилеј: 1000 години Охридска Архиепископија.
 73. Предлог –одлука за прифаќање донација на реквизити за детски парк.
 74. Предлог –одлука за дополнување на одлуката за времен прекин на донесување и спроведување на урбанистички планови и постапки за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти.
 75. Предлог –одлука  за утврдување локација за градба на објект за сместување – прифатилиште за кучиња.
 76. Предлог- одлука за прифаќање на иницијативата за експропријација  на градежно земјиште Кп.бр.14761/10   во КО Охрид 3.
 77. Предлог –одлука за давање согласност на одлуката за усвојување на измената на годишниот план за вработување за 2019 година на  ЈП„Градски Пазар“-Охрид.
 78. Предлог –одлука за давање согласност на одлуката за усвојување на годишниот план за вработување на ЈП Градски Пазар – Охрид за 2020 година.
 79. Предлог –одлука за давање согласност на одлуката за дaвање согласност на променет годишен план за вработување за 2019 година на ЈП„Билјанини Извори“-Охрид.
 80. Предлог –одлука за давање согласност на одлуката за усвојување на годишниот план за вработување на ЈП “Градски Гробишта”- Охрид за 2020 година.
 81. Предлог –одлука за давање согласност на одлуката за утврдување вредност на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП„Нискоградба“-Охрид со статус на административни службеници.
 82. Предлог –одлука за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на ЈП„Охридски Комуналец“ Охрид.
 83. Предлог –одлука за  давање согласност на одлуката за  измена и дополнување на одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши ЈП “Градски гробишта” –  Охрид.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
 Претседател,
Живка Ангелоска