Врз основа на член 22 и 23  од Законот за работните односи ( Сл весник  на РМ бр. 62/05 ….. 113/2014), Општината Охрид објавува

 

Ј А В Е Н  О Г Л А С
за вработување работник

 

Општината Охрид има потреба од вработување работник на неопределено време и тоа:

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ РАБОТНИК НА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ВО ОПШТИНА ОХРИД

ПРИЈАВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ