Датум:
јануари 20, 2020
2020-01-20T00:00:00+01:00
2020-01-21T00:00:00+01:00

Носител: Завод и музеј, Печатница “Коста Абраш” во соработка со Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделувања награди и признанија.